Zbiór Identyfikator Kategoria
Adresy emuia_adresy Komunikacja 1
Place emuia_place Komunikacja 2
Ulice emuia_ulice Komunikacja 3
Przystanki kom_przystanki Komunikacja 4
Strfa taxi kom_strefytaxi Komunikacja 5
Kanał Śląski - projekt kom_kanal_slaski_projekt Komunikacja 6
Kategorie dróg ediom_kategorie_drog Komunikacja 7
Dane wysokościowe - 2020.IV nmt_wysokosci_2020IV Geodezja 8
Siatka krzyży pzgik_siatka_krzyzy Geodezja 9
Warstwice - 2020.IV nmt_warstwice_2020IV Geodezja 10
Sieć elektroenergetyczna - obiekty punktowe gesut_siec_elektroenergetyczna_punkty Geodezja 11
Sieć elektroenergetyczna - obiekty liniowe gesut_siec_elektroenergetyczna_linie Geodezja 12
Sieć elektroenergetyczna - obiekty obszarowe gesut_siec_elektroenergetyczna_obszary Geodezja 13
Sieć wodociągowa - obiekty punktowe gesut_siec_wodociagowa_punkty Geodezja 14
Sieć wodociągowa - obiekty liniowe gesut_siec_wodociagowa_linie Geodezja 15
Sieć wodociągowa - obiekty obszarowe gesut_siec_wodociagowa_obszary Geodezja 16
Sieć kanalizacyjna - obiekty punktowe gesut_siec_kanalizacyjna_punkty Geodezja 17
Sieć kanalizacyjna - obiekty liniowe gesut_siec_kanalizacyjna_linie Geodezja 18
Sieć kanalizacyjna - obiekty obszarowe gesut_siec_kanalizacyjna_obszary Geodezja 19
Sieć ciepłownicza - obiekty punktowe gesut_siec_cieplownicza_punkty Geodezja 20
Sieć ciepłownicza - obiekty liniowe gesut_siec_cieplownicza_linie Geodezja 21
Sieć ciepłownicza - obiekty obszarowe gesut_siec_cieplownicza_obszary Geodezja 22
Sieć gazowa - obiekty punktowe gesut_siec_gazowa_punkty Geodezja 23
Sieć gazowa - obiekty liniowe gesut_siec_gazowa_linie Geodezja 24
Sieć gazowa - obiekty obszarowe gesut_siec_gazowa_obszary Geodezja 25
Sieć telekomunikacyjna - obiekty punktowe gesut_siec_telekomunikacyjna_punkty Geodezja 26
Sieć telekomunikacyjna - obiekty liniowe gesut_siec_telekomunikacyjna_linie Geodezja 27
Sieć telekomunikacyjna - obiekty obszarowe gesut_siec_telekomunikacyjna_obszary Geodezja 28
Sieć specjalna - obiekty punktowe gesut_siec_specjalna_punkty Geodezja 29
Sieć specjalna - obiekty liniowe gesut_siec_specjalna_linie Geodezja 30
Sieć specjalna - obiekty obszarowe gesut_siec_specjalna_obszary Geodezja 31
Inne obiekty sieci - obiekty punktowe gesut_siec_inna_punkty Geodezja 32
Inne obiekty sieci - obiekty liniowe gesut_siec_inna_linie Geodezja 33
Inne obiekty sieci - obiekty obszarowe gesut_siec_inna_obszary Geodezja 34
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty liniowe gesut_siec_linie Geodezja 35
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty punktowe gesut_siec_punkty Geodezja 36
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty obszarowe gesut_siec_obszary Geodezja 37
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty liniowe gesut_siec_projektowana_linie Geodezja 38
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty punktowe gesut_siec_projektowana_punkty Geodezja 39
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty obszarowe gesut_siec_projektowana_obszary Geodezja 40
Obiekty topograficzne liniowe bdot_linie Geodezja 41
Obiekty topograficzne obszarowe bdot_obszary Geodezja 42
Obiekty topograficzne punktowe bdot_punkty Geodezja 43
Budynki egib_budynki Geodezja 44
Osnowa pozioma bdsog_osnowa_pozioma Geodezja 45
Punkty graniczne egib_punkty_graniczne Geodezja 46
Działki egib_dzialki Geodezja 47
Własności egib_wlasnosci Geodezja 48
Granice gminy egib_granice_gminy Geodezja 49
Granice obrębów i arkuszy ewidencyjnych egib_obreby_arkusze Geodezja 50
Pomniki przyrody srd_pomniki_przyrody Środowisko 51
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ldwn Środowisko 52
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ln Środowisko 53
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2017_przekroczenia_ldwn Środowisko 54
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2017_przekroczenia_ln Środowisko 55
Obszar szczególnego zagrożenia powodziowego srd_obszar_zagrozenia_powodziowego Środowisko 56
Obwody łowieckie srd_obwody_lowieckie Środowisko 57
Obszar aglomeracji srd_aglomeracja_obszar Środowisko 58
Użytek ekologiczny Kencerz srd_uzytek_ekokencerz Środowisko 59
Wody powierzchniowe srd_wodypowierzchniowe Środowisko 60
Rzeki srd_rzeki Środowisko 61
Zieleń srd_zielenmiejska Środowisko 62
Lasy srd_lasy Środowisko 63
MPZP - granice planów obowiązujących mpzp_granice_planow_obowiazujacych Zagospodarowanie 64
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru objetego planem obowiązująca mpzp_2021_449XXXII21_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 65
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru objetego planem mpzp_2021_449XXXII21_granica_opracowania Zagospodarowanie 66
MPZP 449/XXXII/21 - pomniki przyrody mpzp_2021_449XXXII21_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 67
MPZP 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe malej architektury mpzp_2021_449XXXII21_obiekty_zabytkowe_malej_architektury Zagospodarowanie 68
MPZP 449/XXXII/21 - ujęcia wód mpzp_2021_449XXXII21_ujecia_wod Zagospodarowanie 69
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru zabudowy śródmiejskiej mpzp_2021_449XXXII21_granica_obszaru_zabudowy_srodmiejskiej Zagospodarowanie 70
MPZP 449/XXXII/21 - nieprzekraczalne linie zabudowy mpzp_2021_449XXXII21_nieprzekraczalne_linie_zabudowy Zagospodarowanie 71
MPZP 449/XXXII/21 - linia elektroenergetyczna najwyższych napięć (220kV) mpzp_2021_449XXXII21_linia_elektroenergetyczna_najwyzszych_napiec_220kv Zagospodarowanie 72
MPZP 449/XXXII/21 - aleje wskazane do ochrony mpzp_2021_449XXXII21_aleje_wskazane_do_ochrony Zagospodarowanie 73
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi wynosi 0,2% mpzp_2021_449XXXII21_granica_obszarow_na_ktorych_prawdopodobienstwo_powodzi_wynosi_0.2 Zagospodarowanie 74
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru produkcji energii odnawialnej powyżej 100kW wraz ze strefą ochronną mpzp_2021_449XXXII21_granica_obszaru_produkcji_energii_odnawialnej_powyzej_100kw_wraz_ze_strefa_ochronna Zagospodarowanie 75
MPZP 449/XXXII/21 - granica terenów zamkniętych mpzp_2021_449XXXII21_granica_terenow_zamknietych Zagospodarowanie 76
MPZP 449/XXXII/21 - granice korytarzy ekologicznych mpzp_2021_449XXXII21_granice_korytarzy_ekologicznych Zagospodarowanie 77
MPZP 449/XXXII/21 - granice obszarów górniczych mpzp_2021_449XXXII21_granice_obszarow_gorniczych Zagospodarowanie 78
MPZP 449/XXXII/21 - granice otuliny parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2021_449XXXII21_granice_otuliny_parku_krajobrazowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 79
MPZP 449/XXXII/21 - granice parku krajobraowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2021_449XXXII21_granice_parku_krajobraowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 80
MPZP 449/XXXII/21 - granice terenów górniczych mpzp_2021_449XXXII21_granice_terenow_gorniczych Zagospodarowanie 81
MPZP 449/XXXII/21 - granice terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 mpzp_2021_449XXXII21_granice_terenow_rozmieszczenia_obiektow_handlowych_o_powierzchni_sprzedazy_powyzej_2000m2 Zagospodarowanie 82
MPZP 449/XXXII/21 - granice udokumentowanych złóż mpzp_2021_449XXXII21_granice_udokumentowanych_zloz Zagospodarowanie 83
MPZP 449/XXXII/21 - granice użytku ekologicznego mpzp_2021_449XXXII21_granice_uzytku_ekologicznego Zagospodarowanie 84
MPZP 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Pszczyna mpzp_2021_449XXXII21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_pszczyna Zagospodarowanie 85
MPZP 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Rybnik mpzp_2021_449XXXII21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_rybnik Zagospodarowanie 86
MPZP 449/XXXII/21 - obiekty wpisane do rejestru zabytków mpzp_2021_449XXXII21_obiekty_wpisane_do_rejestru_zabytkow Zagospodarowanie 87
MPZP 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe - kubatura mpzp_2021_449XXXII21_obiekty_zabytkowe_kubatura Zagospodarowanie 88
MPZP 449/XXXII/21 - obszar oddziaływania lotniska mpzp_2021_449XXXII21_obszar_oddzialywania_lotniska Zagospodarowanie 89
MPZP 449/XXXII/21 - obszar położony w odległości 40 m od osi linii elektroenergetycznej 220 kV mpzp_2021_449XXXII21_obszar_polozony_w_odleglosci_40m_od_osi_linii_elektroenergetycznej_220kV Zagospodarowanie 90
MPZP 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q1% mpzp_2021_449XXXII21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q1 Zagospodarowanie 91
MPZP 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q10% mpzp_2021_449XXXII21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q10 Zagospodarowanie 92
MPZP 449/XXXII/21 - strefa A ochrony konserwatorskiej mpzp_2021_449XXXII21_strefa_a_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 93
MPZP 449/XXXII/21 - strefa B ochrony konserwatorskiej mpzp_2021_449XXXII21_strefa_b_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 94
MPZP 449/XXXII/21 - strefa ochrony sanitarnej mpzp_2021_449XXXII21_strefa_ochrony_sanitarnej Zagospodarowanie 95
MPZP 449/XXXII/21 - symbole określające udokumentowane stanowiska archeologiczne mpzp_2021_449XXXII21_symbole_okreslajace_udokumentowane_stanowiska_archeologiczne Zagospodarowanie 96
MPZP 449/XXXII/21 - kategorie przeznaczenia terenów mpzp_2021_449XXXII21_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 97
MPZP 246/XIX/16 - granica obszaru objetego planem obowiązująca mpzp_2016_246XIX16_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 98
MPZP 246/XIX/16 - granica obszaru objetego planem mpzp_2016_246XIX16_granica_opracowania Zagospodarowanie 99
MPZP 246/XIX/16 - nieprzekraczalne linie zabudowy mpzp_2016_246XIX16_linie_zabudowy Zagospodarowanie 100
MPZP 246/XIX/16 - aleje wskazane do ochrony mpzp_2016_246XIX16_aleje Zagospodarowanie 101
MPZP 246/XIX/16 - ujęcia wód podziemnych mpzp_2016_246XIX16_ujecia_wod Zagospodarowanie 102
MPZP 246/XIX/16 - obiekty zabytkowe małej architektury mpzp_2016_246XIX16_zabytki Zagospodarowanie 103
MPZP 246/XIX/16 - strefa ochrony konserwatorskiej mpzp_2016_246XIX16_strefa_konserwatorska Zagospodarowanie 104
MPZP 246/XIX/16 - pomniki przyrody mpzp_2016_246XIX16_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 105
MPZP 246/XIX/16 - granice praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2016_246XIX16_park_ckkrw Zagospodarowanie 106
MPZP 246/XIX/16 - granice otuliny praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2016_246XIX16_park_ckkrw_otulina Zagospodarowanie 107
MPZP 246/XIX/16 - granice obszarów i terenów górniczych mpzp_2016_246XIX16_obszar_teren_gorniczy Zagospodarowanie 108
MPZP 246/XIX/16 - granice terenów zamkniętych mpzp_2016_246XIX16_tereny_zamkniete Zagospodarowanie 109
MPZP 246/XIX/16 - granice udokumentowanych złóż mpzp_2016_246XIX16_zloza Zagospodarowanie 110
MZPP 246/XIX/16 - kategorie przeznaczenia terenów mpzp_2016_246XIX16_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 111
MPZP 123/X/11 - granica obszaru objetego planem obowiązująca mpzp_2011_123X11_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 112
MPZP 123/X/11 - granica obszaru objetego planem mpzp_2011_123X11_granica_opracowania Zagospodarowanie 113
MPZP 123/X/11 - kategorie przeznaczenia terenów mpzp_2011_123X11_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 114
MPZP - kategorie przeznaczenia terenów - zbiór zintegrowany 2021, 2016, 2011 mpzp_kategorie_przeznaczenia_terenow_zintegrowany Zagospodarowanie 115
SUiKZP 486/XLVI/14 - granica obszaru objętego studium obowiązująca suikzp_2014_486XLVI14_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 116
SUiKZP 486/XLVI/14 - granica obszaru objętego studium suikzp_2014_486XLVI14_granica_opracowania Zagospodarowanie 117
SUiKZP 486/XLVI/14 - kierunki zagospodarowania przestrzennego (studium) suikzp_2014_486XLVI14_studium Zagospodarowanie 118
Gminy prg_gminy Inne dane 119
Dzielnice miasta grn_dzielnice_miasta Inne dane 120
Gminna Ewidencja Zabytków - obiekty mkz_gminna_ewidencja_zabytkow Inne dane 121
Kamery monitoringu bez_monitoring_kamery Inne dane 122
Gminna Ewidencja Zabytków - stanowiska archeologiczne mkz_gminna_ewidencja_zabytkow_arch Inne dane 123
Ortofotomapa - działki ortofotomapa_dzialki Ortofotomapa 124
Ortofotomapa 2021.III.03 ortofotomapa_2021 Ortofotomapa 125
Ortofotomapa 2020.IV.5 i 11 ortofotomapa_2020 Ortofotomapa 126
Ortofotomapa 2019.III.30 ortofotomapa_2019 Ortofotomapa 127
Ortofotomapa 2018.IV ortofotomapa_2018 Ortofotomapa 128
Ortofotomapa 2017.III ortofotomapa_2017 Ortofotomapa 129
Ortofotomapa 2016.IV ortofotomapa_2016 Ortofotomapa 130
Ortofotomapa 2015.IV ortofotomapa_2015 Ortofotomapa 131
Ortofotomapa 2014.IV ortofotomapa_2014 Ortofotomapa 132
Ortofotomapa_2013 - centrum ortofotomapa_2013_centrum Ortofotomapa 133
Ortofotomapa 2012.IV ortofotomapa_2012 Ortofotomapa 134
Ortofotomapa 2011.IV ortofotomapa_2011 Ortofotomapa 135
Ortofotomapa 2006.IX ortofotomapa_2006 Ortofotomapa 136
Ortofotomapa 2003.X ortofotomapa_2003 Ortofotomapa 137