Zbiór Identyfikator Kategoria
Adresy emuia_adresy Komunikacja 1
Place emuia_place Komunikacja 2
Ulice emuia_ulice Komunikacja 3
Przystanki kom_przystanki Komunikacja 4
Strfa taxi kom_strefytaxi Komunikacja 5
Kanał Śląski - projekt kom_kanal_slaski_projekt Komunikacja 6
Kategorie dróg kom_kategoriedrog Komunikacja 7
Dane wysokościowe - 2022.III nmt_wysokosci_2022III Geodezja 8
Warstwice - 2022.III nmt_warstwice_2022III Geodezja 9
Siatka krzyży pzgik_siatka_krzyzy Geodezja 10
Sieć elektroenergetyczna - obiekty punktowe gesut_siec_elektroenergetyczna_punkty Geodezja 11
Sieć elektroenergetyczna - obiekty liniowe gesut_siec_elektroenergetyczna_linie Geodezja 12
Sieć elektroenergetyczna - obiekty obszarowe gesut_siec_elektroenergetyczna_obszary Geodezja 13
Sieć wodociągowa - obiekty punktowe gesut_siec_wodociagowa_punkty Geodezja 14
Sieć wodociągowa - obiekty liniowe gesut_siec_wodociagowa_linie Geodezja 15
Sieć wodociągowa - obiekty obszarowe gesut_siec_wodociagowa_obszary Geodezja 16
Sieć kanalizacyjna - obiekty punktowe gesut_siec_kanalizacyjna_punkty Geodezja 17
Sieć kanalizacyjna - obiekty liniowe gesut_siec_kanalizacyjna_linie Geodezja 18
Sieć kanalizacyjna - obiekty obszarowe gesut_siec_kanalizacyjna_obszary Geodezja 19
Sieć ciepłownicza - obiekty punktowe gesut_siec_cieplownicza_punkty Geodezja 20
Sieć ciepłownicza - obiekty liniowe gesut_siec_cieplownicza_linie Geodezja 21
Sieć ciepłownicza - obiekty obszarowe gesut_siec_cieplownicza_obszary Geodezja 22
Sieć gazowa - obiekty punktowe gesut_siec_gazowa_punkty Geodezja 23
Sieć gazowa - obiekty liniowe gesut_siec_gazowa_linie Geodezja 24
Sieć gazowa - obiekty obszarowe gesut_siec_gazowa_obszary Geodezja 25
Sieć telekomunikacyjna - obiekty punktowe gesut_siec_telekomunikacyjna_punkty Geodezja 26
Sieć telekomunikacyjna - obiekty liniowe gesut_siec_telekomunikacyjna_linie Geodezja 27
Sieć telekomunikacyjna - obiekty obszarowe gesut_siec_telekomunikacyjna_obszary Geodezja 28
Sieć specjalna - obiekty punktowe gesut_siec_specjalna_punkty Geodezja 29
Sieć specjalna - obiekty liniowe gesut_siec_specjalna_linie Geodezja 30
Sieć specjalna - obiekty obszarowe gesut_siec_specjalna_obszary Geodezja 31
Inne obiekty sieci - obiekty punktowe gesut_siec_inna_punkty Geodezja 32
Inne obiekty sieci - obiekty liniowe gesut_siec_inna_linie Geodezja 33
Inne obiekty sieci - obiekty obszarowe gesut_siec_inna_obszary Geodezja 34
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty liniowe gesut_siec_linie Geodezja 35
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty punktowe gesut_siec_punkty Geodezja 36
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty obszarowe gesut_siec_obszary Geodezja 37
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty liniowe gesut_siec_projektowana_linie Geodezja 38
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty punktowe gesut_siec_projektowana_punkty Geodezja 39
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty obszarowe gesut_siec_projektowana_obszary Geodezja 40
Obiekty topograficzne liniowe bdot_linie Geodezja 41
Obiekty topograficzne obszarowe bdot_obszary Geodezja 42
Obiekty topograficzne punktowe bdot_punkty Geodezja 43
Budynki egib_budynki Geodezja 44
Osnowa pozioma osnowa_pozioma Geodezja 45
Osnowa wysokościowa osnowa_wysokosciowa Geodezja 46
Punkty graniczne egib_punkty_graniczne Geodezja 47
Działki egib_dzialki Geodezja 48
Własności egib_wlasnosci Geodezja 49
Granice gminy egib_granice_gminy Geodezja 50
Granice obrębów i arkuszy ewidencyjnych egib_obreby_arkusze Geodezja 51
Pomniki przyrody srd_pomniki_przyrody Środowisko 52
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ldwn Środowisko 53
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ln Środowisko 54
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2022_przekroczenia_ln Środowisko 55
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2022_przekroczenia_ldwn Środowisko 56
Granice obwodów łowieckich srd_granice_obowdow_lowieckich Środowisko 57
Tereny łowieckie srd_tereny_lowieckie Środowisko 58
Obszar szczególnego zagrożenia powodziowego srd_obszar_zagrozenia_powodziowego Środowisko 59
Obszar aglomeracji srd_aglomeracja_obszar Środowisko 60
Użytek ekologiczny Kencerz srd_uzytek_ekokencerz Środowisko 61
Wody powierzchniowe srd_wodypowierzchniowe Środowisko 62
Rzeki srd_rzeki Środowisko 63
Zieleń srd_zielenmiejska Środowisko 64
Lasy srd_lasy Środowisko 65
MPZP - granice planów obowiązujących mpzp_granice_planow_obowiazujacych Zagospodarowanie 66
2015.09.24 nr 130/IX/15 - przystąpienie uchwała krajobrazowa zg_2015_130IX15_przystapienie_uchwala_krajobrazowa Zagospodarowanie 67
MPZP przystąpienie 2021 475/XXXV/21 - granice obszaru objętego planem mpzp_przystapienie_2021_475XXXV21_granice_opracowania Zagospodarowanie 68
MPZP przystąpienie 2021 475/XXXV/21 - nieprzekraczalne linie zabudowy mpzp_przystapienie_2021_475XXXV21_linie_zabudowy Zagospodarowanie 69
MPZP przystąpienie 2021 475/XXXV/21 - kategoria przeznaczenia terenu mpzp_przystapienie_2021_475XXXV21_kategore_przeznaczenia Zagospodarowanie 70
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru objetego planem obowiązująca mpzp_2021_449XXXII21_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 71
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru objetego planem mpzp_2021_449XXXII21_granica_opracowania Zagospodarowanie 72
MPZP 449/XXXII/21 - pomniki przyrody mpzp_2021_449XXXII21_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 73
MPZP 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe malej architektury mpzp_2021_449XXXII21_obiekty_zabytkowe_malej_architektury Zagospodarowanie 74
MPZP 449/XXXII/21 - ujęcia wód mpzp_2021_449XXXII21_ujecia_wod Zagospodarowanie 75
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru zabudowy śródmiejskiej mpzp_2021_449XXXII21_granica_obszaru_zabudowy_srodmiejskiej Zagospodarowanie 76
MPZP 449/XXXII/21 - nieprzekraczalne linie zabudowy mpzp_2021_449XXXII21_nieprzekraczalne_linie_zabudowy Zagospodarowanie 77
MPZP 449/XXXII/21 - linia elektroenergetyczna najwyższych napięć (220kV) mpzp_2021_449XXXII21_linia_elektroenergetyczna_najwyzszych_napiec_220kv Zagospodarowanie 78
MPZP 449/XXXII/21 - aleje wskazane do ochrony mpzp_2021_449XXXII21_aleje_wskazane_do_ochrony Zagospodarowanie 79
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi wynosi 0,2% mpzp_2021_449XXXII21_granica_obszarow_na_ktorych_prawdopodobienstwo_powodzi_wynosi_0.2 Zagospodarowanie 80
MPZP 449/XXXII/21 - granica obszaru produkcji energii odnawialnej powyżej 100kW wraz ze strefą ochronną mpzp_2021_449XXXII21_granica_obszaru_produkcji_energii_odnawialnej_powyzej_100kw_wraz_ze_strefa_ochronna Zagospodarowanie 81
MPZP 449/XXXII/21 - granica terenów zamkniętych mpzp_2021_449XXXII21_granica_terenow_zamknietych Zagospodarowanie 82
MPZP 449/XXXII/21 - granice korytarzy ekologicznych mpzp_2021_449XXXII21_granice_korytarzy_ekologicznych Zagospodarowanie 83
MPZP 449/XXXII/21 - granice obszarów górniczych mpzp_2021_449XXXII21_granice_obszarow_gorniczych Zagospodarowanie 84
MPZP 449/XXXII/21 - granice otuliny parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2021_449XXXII21_granice_otuliny_parku_krajobrazowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 85
MPZP 449/XXXII/21 - granice parku krajobraowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2021_449XXXII21_granice_parku_krajobraowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 86
MPZP 449/XXXII/21 - granice terenów górniczych mpzp_2021_449XXXII21_granice_terenow_gorniczych Zagospodarowanie 87
MPZP 449/XXXII/21 - granice terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 mpzp_2021_449XXXII21_granice_terenow_rozmieszczenia_obiektow_handlowych_o_powierzchni_sprzedazy_powyzej_2000m2 Zagospodarowanie 88
MPZP 449/XXXII/21 - granice udokumentowanych złóż mpzp_2021_449XXXII21_granice_udokumentowanych_zloz Zagospodarowanie 89
MPZP 449/XXXII/21 - granice użytku ekologicznego mpzp_2021_449XXXII21_granice_uzytku_ekologicznego Zagospodarowanie 90
MPZP 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Pszczyna mpzp_2021_449XXXII21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_pszczyna Zagospodarowanie 91
MPZP 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Rybnik mpzp_2021_449XXXII21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_rybnik Zagospodarowanie 92
MPZP 449/XXXII/21 - obiekty wpisane do rejestru zabytków mpzp_2021_449XXXII21_obiekty_wpisane_do_rejestru_zabytkow Zagospodarowanie 93
MPZP 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe - kubatura mpzp_2021_449XXXII21_obiekty_zabytkowe_kubatura Zagospodarowanie 94
MPZP 449/XXXII/21 - obszar oddziaływania lotniska mpzp_2021_449XXXII21_obszar_oddzialywania_lotniska Zagospodarowanie 95
MPZP 449/XXXII/21 - obszar położony w odległości 40 m od osi linii elektroenergetycznej 220 kV mpzp_2021_449XXXII21_obszar_polozony_w_odleglosci_40m_od_osi_linii_elektroenergetycznej_220kV Zagospodarowanie 96
MPZP 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q1% mpzp_2021_449XXXII21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q1 Zagospodarowanie 97
MPZP 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q10% mpzp_2021_449XXXII21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q10 Zagospodarowanie 98
MPZP 449/XXXII/21 - strefa A ochrony konserwatorskiej mpzp_2021_449XXXII21_strefa_a_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 99
MPZP 449/XXXII/21 - strefa B ochrony konserwatorskiej mpzp_2021_449XXXII21_strefa_b_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 100
MPZP 449/XXXII/21 - strefa ochrony sanitarnej mpzp_2021_449XXXII21_strefa_ochrony_sanitarnej Zagospodarowanie 101
MPZP 449/XXXII/21 - symbole określające udokumentowane stanowiska archeologiczne mpzp_2021_449XXXII21_symbole_okreslajace_udokumentowane_stanowiska_archeologiczne Zagospodarowanie 102
MPZP 449/XXXII/21 - kategorie przeznaczenia terenów mpzp_2021_449XXXII21_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 103
MPZP 246/XIX/16 - granica obszaru objetego planem obowiązująca mpzp_2016_246XIX16_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 104
MPZP 246/XIX/16 - granica obszaru objetego planem mpzp_2016_246XIX16_granica_opracowania Zagospodarowanie 105
MPZP 246/XIX/16 - nieprzekraczalne linie zabudowy mpzp_2016_246XIX16_linie_zabudowy Zagospodarowanie 106
MPZP 246/XIX/16 - aleje wskazane do ochrony mpzp_2016_246XIX16_aleje Zagospodarowanie 107
MPZP 246/XIX/16 - ujęcia wód podziemnych mpzp_2016_246XIX16_ujecia_wod Zagospodarowanie 108
MPZP 246/XIX/16 - obiekty zabytkowe małej architektury mpzp_2016_246XIX16_zabytki Zagospodarowanie 109
MPZP 246/XIX/16 - strefa ochrony konserwatorskiej mpzp_2016_246XIX16_strefa_konserwatorska Zagospodarowanie 110
MPZP 246/XIX/16 - pomniki przyrody mpzp_2016_246XIX16_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 111
MPZP 246/XIX/16 - granice praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2016_246XIX16_park_ckkrw Zagospodarowanie 112
MPZP 246/XIX/16 - granice otuliny praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2016_246XIX16_park_ckkrw_otulina Zagospodarowanie 113
MPZP 246/XIX/16 - granice obszarów i terenów górniczych mpzp_2016_246XIX16_obszar_teren_gorniczy Zagospodarowanie 114
MPZP 246/XIX/16 - granice terenów zamkniętych mpzp_2016_246XIX16_tereny_zamkniete Zagospodarowanie 115
MPZP 246/XIX/16 - granice udokumentowanych złóż mpzp_2016_246XIX16_zloza Zagospodarowanie 116
MZPP 246/XIX/16 - kategorie przeznaczenia terenów mpzp_2016_246XIX16_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 117
MPZP 123/X/11 - granice udokumentowanych złóż mpzp_2011_123X11_zloza Zagospodarowanie 118
MPZP 123/X/11 - granice zbiorników wód podziemnych mpzp_2011_123X11_zbiornik6 Zagospodarowanie 119
MPZP 123/X/11 - granice terenów górniczych mpzp_2011_123X11_tgornicze Zagospodarowanie 120
MPZP 123/X/11 - strefy ochronne infrastruktury technicznej mpzp_2011_123X11_strefa_inz Zagospodarowanie 121
MPZP 123/X/11 - obszary, których wartość wzrośnie mpzp_2011_123X11_renta Zagospodarowanie 122
MPZP 123/X/11 - granice otuliny praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich mpzp_2011_123X11_ckkrw Zagospodarowanie 123
MPZP 123/X/11 - granica obszaru objetego planem obowiązująca mpzp_2011_123X11_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 124
MPZP 123/X/11 - granica obszaru objetego planem mpzp_2011_123X11_granica_opracowania Zagospodarowanie 125
MPZP 123/X/11 - kategorie przeznaczenia terenów mpzp_2011_123X11_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 126
MPZP - kategorie przeznaczenia terenów - zbiór zintegrowany 2021, 2016, 2011 mpzp_kategorie_przeznaczenia_terenow_zintegrowany Zagospodarowanie 127
SUiKZP 486/XLVI/14 - granica obszaru objętego studium obowiązująca suikzp_2014_486XLVI14_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 128
SUiKZP 486/XLVI/14 - granica obszaru objętego studium suikzp_2014_486XLVI14_granica_opracowania Zagospodarowanie 129
SUiKZP 486/XLVI/14 - kierunki zagospodarowania przestrzennego (studium) suikzp_2014_486XLVI14_studium Zagospodarowanie 130
Obiekty zdrowia i medycyny obk_zdrowie Inne dane 131
Obiekty sportu i rekreacji obk_sport Inne dane 132
Obiekty kultury i sztuki obk_kultura Inne dane 133
Obiekty sakralne i plebanie obk_kosciol Inne dane 134
Urzedy i instytucje obk_instytucja Inne dane 135
Obiekty oświaty i nauki obk_szkola Inne dane 136
Obiekty fizjograficzne obk_fizjograficzne Inne dane 137
Gminy prg_gminy Inne dane 138
Dzielnice miasta grn_dzielnice_miasta Inne dane 139
Gminna Ewidencja Zabytków - obiekty mkz_gminna_ewidencja_zabytkow Inne dane 140
Kamery monitoringu bez_monitoring_kamery Inne dane 141
Gminna Ewidencja Zabytków - stanowiska archeologiczne mkz_gminna_ewidencja_zabytkow_arch Inne dane 142
Ortofotomapa - działki ortofotomapa_dzialki Ortofotomapa 143
Ortofotomapa 2022.III.37-28 ortofotomapa_2022 Ortofotomapa 144
Ortofotomapa 2021.III.03 ortofotomapa_2021 Ortofotomapa 145
Ortofotomapa 2020.IV.5 i 11 ortofotomapa_2020 Ortofotomapa 146
Ortofotomapa 2019.III.30 ortofotomapa_2019 Ortofotomapa 147
Ortofotomapa 2018.IV ortofotomapa_2018 Ortofotomapa 148
Ortofotomapa 2017.III ortofotomapa_2017 Ortofotomapa 149
Ortofotomapa 2016.IV ortofotomapa_2016 Ortofotomapa 150
Ortofotomapa 2015.IV ortofotomapa_2015 Ortofotomapa 151
Ortofotomapa 2014.IV ortofotomapa_2014 Ortofotomapa 152
Ortofotomapa_2013 - centrum ortofotomapa_2013_centrum Ortofotomapa 153
Ortofotomapa 2012.IV ortofotomapa_2012 Ortofotomapa 154
Ortofotomapa 2011.IV ortofotomapa_2011 Ortofotomapa 155
Ortofotomapa 2006.IX ortofotomapa_2006 Ortofotomapa 156
Ortofotomapa 2003.X ortofotomapa_2003 Ortofotomapa 157