Zbiór Identyfikator Kategoria
Parkingi kom_parking Komunikacja 1
Adresy emuia_adresy Komunikacja 2
Place emuia_place Komunikacja 3
Ulice emuia_ulice Komunikacja 4
Przystanki kom_przystanki Komunikacja 5
Strfa taxi kom_strefytaxi Komunikacja 6
Kanał Śląski - projekt kom_kanal_slaski_projekt Komunikacja 7
Kategorie dróg kom_kategoriedrog Komunikacja 8
Dane wysokościowe - 2022.III nmt_wysokosci_2022III Geodezja 9
Warstwice - 2022.III nmt_warstwice_2022III Geodezja 10
Siatka krzyży pzgik_siatka_krzyzy Geodezja 11
Sieć elektroenergetyczna - obiekty punktowe gesut_siec_elektroenergetyczna_punkty Geodezja 12
Sieć elektroenergetyczna - obiekty liniowe gesut_siec_elektroenergetyczna_linie Geodezja 13
Sieć elektroenergetyczna - obiekty obszarowe gesut_siec_elektroenergetyczna_obszary Geodezja 14
Sieć wodociągowa - obiekty punktowe gesut_siec_wodociagowa_punkty Geodezja 15
Sieć wodociągowa - obiekty liniowe gesut_siec_wodociagowa_linie Geodezja 16
Sieć wodociągowa - obiekty obszarowe gesut_siec_wodociagowa_obszary Geodezja 17
Sieć kanalizacyjna - obiekty punktowe gesut_siec_kanalizacyjna_punkty Geodezja 18
Sieć kanalizacyjna - obiekty liniowe gesut_siec_kanalizacyjna_linie Geodezja 19
Sieć kanalizacyjna - obiekty obszarowe gesut_siec_kanalizacyjna_obszary Geodezja 20
Sieć ciepłownicza - obiekty punktowe gesut_siec_cieplownicza_punkty Geodezja 21
Sieć ciepłownicza - obiekty liniowe gesut_siec_cieplownicza_linie Geodezja 22
Sieć ciepłownicza - obiekty obszarowe gesut_siec_cieplownicza_obszary Geodezja 23
Sieć gazowa - obiekty punktowe gesut_siec_gazowa_punkty Geodezja 24
Sieć gazowa - obiekty liniowe gesut_siec_gazowa_linie Geodezja 25
Sieć gazowa - obiekty obszarowe gesut_siec_gazowa_obszary Geodezja 26
Sieć telekomunikacyjna - obiekty punktowe gesut_siec_telekomunikacyjna_punkty Geodezja 27
Sieć telekomunikacyjna - obiekty liniowe gesut_siec_telekomunikacyjna_linie Geodezja 28
Sieć telekomunikacyjna - obiekty obszarowe gesut_siec_telekomunikacyjna_obszary Geodezja 29
Sieć specjalna - obiekty punktowe gesut_siec_specjalna_punkty Geodezja 30
Sieć specjalna - obiekty liniowe gesut_siec_specjalna_linie Geodezja 31
Sieć specjalna - obiekty obszarowe gesut_siec_specjalna_obszary Geodezja 32
Inne obiekty sieci - obiekty punktowe gesut_siec_inna_punkty Geodezja 33
Inne obiekty sieci - obiekty liniowe gesut_siec_inna_linie Geodezja 34
Inne obiekty sieci - obiekty obszarowe gesut_siec_inna_obszary Geodezja 35
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty liniowe gesut_siec_linie Geodezja 36
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty punktowe gesut_siec_punkty Geodezja 37
Sieć uzbrojenia terenu - obiekty obszarowe gesut_siec_obszary Geodezja 38
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty liniowe gesut_siec_projektowana_linie Geodezja 39
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty punktowe gesut_siec_projektowana_punkty Geodezja 40
Sieć uzbrojenia terenu projektowana - obiekty obszarowe gesut_siec_projektowana_obszary Geodezja 41
Obiekty topograficzne liniowe bdot_linie Geodezja 42
Obiekty topograficzne obszarowe bdot_obszary Geodezja 43
Obiekty topograficzne punktowe bdot_punkty Geodezja 44
Budynki egib_budynki Geodezja 45
Osnowa pozioma bdsog_osnowa_pozioma Geodezja 46
Osnowa wysokościowa bdsog_osnowa_wysokosciowa Geodezja 47
Użytki egib_uzytki Geodezja 48
Kontury klasyfikacyjne egib_kontury_klasyfikacyjne Geodezja 49
Działki egib_dzialki Geodezja 50
Własności egib_wlasnosci Geodezja 51
Granice gminy egib_granice_gminy Geodezja 52
Granice obrębów i arkuszy ewidencyjnych egib_obreby_arkusze Geodezja 53
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ldwn Środowisko 54
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ln Środowisko 55
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2022_przekroczenia_ln Środowisko 56
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2022_przekroczenia_ldwn Środowisko 57
Granice obwodów łowieckich srd_granice_obowdow_lowieckich Środowisko 58
Tereny łowieckie srd_tereny_lowieckie Środowisko 59
Korytarz ekologiczny gdos_korytarz_ekologiczny Środowisko 60
Park krajobrazowy gdos_park_krajobrazowy Środowisko 61
Obszar szczególnego zagrożenia powodziowego srd_obszar_zagrozenia_powodziowego Środowisko 62
Obszary górnicze pig_obszary_gornicze Środowisko 63
Tereny górnicze pig_tereny_gornicze Środowisko 64
Granice złóż pgi_granice_zloz Środowisko 65
Obszar aglomeracji srd_aglomeracja_obszar Środowisko 66
Użytek ekologiczny Kencerz srd_uzytek_ekokencerz Środowisko 67
Strefy ochronne ujęcia wód podziemnych srd_strefy_ochronne_ujecia_wod_podziemnych Środowisko 68
Wody powierzchniowe srd_wodypowierzchniowe Środowisko 69
Rzeki srd_rzeki Środowisko 70
Zieleń srd_zielenmiejska Środowisko 71
Lasy srd_lasy Środowisko 72
Pomniki przyrody srd_pomniki_przyrody Środowisko 73
Drzewa - obiekty bazy topograficznej bdot_drzewa Środowisko 74
Drzewa - nasadzenia srd_drzewa Środowisko 75
MPZP 2022/2021/2016/2011 - granica obszarów objetego planami obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP_granice_planow_obowiazujacych Zagospodarowanie 76
MPZP 2022/2021/2016/2011 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP_kategorie_przeznaczenia_terenow_zintegrowany Zagospodarowanie 77
Gminna Ewidencja Zabytków - obiekty mkz_gminna_ewidencja_zabytkow Zagospodarowanie 78
Gminna Ewidencja Zabytków - stanowiska archeologiczne mkz_gminna_ewidencja_zabytkow_arch Zagospodarowanie 79
Zasięg obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy app.AktPlanowaniaPrzestrzennego.SUIKZP Zagospodarowanie 80
Dokument formalny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy app.DokumentFormalny.SUIKZP Zagospodarowanie 81
Rysunki obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy app.RysunkiAktuPlanowania.SUIKZP Zagospodarowanie 82
SUiKZP 2014.04.29 nr 486/XLVI/14 - granica obszaru objętego studium obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.SUIKZP.2014.04.29_486_XLVI_14_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 83
SUiKZP 2014.04.29 nr 486/XLVI/14 - granica obszaru objętego studium app.RysunekAktuPlanowania.SUIKZP.2014.04.29_486_XLVI_14_granica_opracowania Zagospodarowanie 84
Rysunek obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - kierunki zagospodarowania przestrzennego app.RysunekAktuPlanowania.SUIKZP.2014.04.29_486_XLVI_14_RYS Zagospodarowanie 85
Zasięgi obowiązujących miejscowych planów app.AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP Zagospodarowanie 86
Dokumenty formalne obowiązujących miejscowych planów app.DokumentFormalny.MPZP Zagospodarowanie 87
Część graficzna obowiązujących miejscowych planów app.RysunkiAktuPlanowania.MPZP Zagospodarowanie 88
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 623/XLIX/22 z 24.11.2022r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22 Zagospodarowanie 89
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 89
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 - granica obszaru objetego planem app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22_granica_opracowania Zagospodarowanie 90
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 - nieprzekraczalne linie zabudowy app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22_nieprzekraczalne_linie_zabudowy Zagospodarowanie 91
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 92
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 449/XXXII/21 z 29.07.2021r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21 Zagospodarowanie 94
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 94
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszaru objetego planem app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_opracowania Zagospodarowanie 95
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - pomniki przyrody app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 96
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe malej architektury app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obiekty_zabytkowe_malej_architektury Zagospodarowanie 97
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - ujęcia wód app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_ujecia_wod Zagospodarowanie 98
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszaru zabudowy śródmiejskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_obszaru_zabudowy_srodmiejskiej Zagospodarowanie 99
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - nieprzekraczalne linie zabudowy app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_nieprzekraczalne_linie_zabudowy Zagospodarowanie 100
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - linia elektroenergetyczna najwyższych napięć (220kV) app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_linia_elektroenergetyczna_najwyzszych_napiec_220kv Zagospodarowanie 101
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - aleje wskazane do ochrony app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_aleje_wskazane_do_ochrony Zagospodarowanie 102
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi wynosi 0,2% app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_obszarow_na_ktorych_prawdopodobienstwo_powodzi_wynosi_0.2 Zagospodarowanie 103
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszaru produkcji energii odnawialnej powyżej 100kW wraz ze strefą ochronną app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_obszaru_produkcji_energii_odnawialnej_powyzej_100kw_wraz_ze_strefa_ochronna Zagospodarowanie 104
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica terenów zamkniętych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_terenow_zamknietych Zagospodarowanie 105
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice korytarzy ekologicznych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_korytarzy_ekologicznych Zagospodarowanie 106
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice obszarów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_obszarow_gorniczych Zagospodarowanie 107
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice otuliny parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_otuliny_parku_krajobrazowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 108
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice parku krajobraowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_parku_krajobraowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 109
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice terenów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_terenow_gorniczych Zagospodarowanie 110
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_terenow_rozmieszczenia_obiektow_handlowych_o_powierzchni_sprzedazy_powyzej_2000m2 Zagospodarowanie 111
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice udokumentowanych złóż app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_udokumentowanych_zloz Zagospodarowanie 112
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice użytku ekologicznego app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_uzytku_ekologicznego Zagospodarowanie 113
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Pszczyna app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_pszczyna Zagospodarowanie 114
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Rybnik app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_rybnik Zagospodarowanie 115
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obiekty wpisane do rejestru zabytków app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obiekty_wpisane_do_rejestru_zabytkow Zagospodarowanie 116
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe - kubatura app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obiekty_zabytkowe_kubatura Zagospodarowanie 117
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszar oddziaływania lotniska app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszar_oddzialywania_lotniska Zagospodarowanie 118
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszar położony w odległości 40 m od osi linii elektroenergetycznej 220 kV app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszar_polozony_w_odleglosci_40m_od_osi_linii_elektroenergetycznej_220kV Zagospodarowanie 119
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q1% app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q1 Zagospodarowanie 120
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q10% app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q10 Zagospodarowanie 121
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - strefa A ochrony konserwatorskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_strefa_a_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 122
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - strefa B ochrony konserwatorskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_strefa_b_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 123
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - strefa ochrony sanitarnej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_strefa_ochrony_sanitarnej Zagospodarowanie 124
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - symbole określające udokumentowane stanowiska archeologiczne app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_symbole_okreslajace_udokumentowane_stanowiska_archeologiczne Zagospodarowanie 125
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 126
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 246/XIX/16 z 02.06.2016r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16 Zagospodarowanie 128
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 128
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granica obszaru objetego planem app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_granica_opracowania Zagospodarowanie 129
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - nieprzekraczalne linie zabudowy app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_linie_zabudowy Zagospodarowanie 130
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - aleje wskazane do ochrony app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_aleje Zagospodarowanie 131
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - ujęcia wód podziemnych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_ujecia_wod Zagospodarowanie 132
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - obiekty zabytkowe małej architektury app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_zabytki Zagospodarowanie 133
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - strefa ochrony konserwatorskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_strefa_konserwatorska Zagospodarowanie 134
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - pomniki przyrody app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 135
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_park_ckkrw Zagospodarowanie 136
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice otuliny praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_park_ckkrw_otulina Zagospodarowanie 137
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice obszarów i terenów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_obszar_teren_gorniczy Zagospodarowanie 138
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice terenów zamkniętych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_tereny_zamkniete Zagospodarowanie 139
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice udokumentowanych złóż app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_zloza Zagospodarowanie 140
MZPP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 141
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 123/X/11 z 14.07.2011r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11 Zagospodarowanie 143
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 143
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granica obszaru objetego planem app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_granica_opracowania Zagospodarowanie 144
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice udokumentowanych złóż app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_zloza Zagospodarowanie 145
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice zbiorników wód podziemnych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_zbiornik6 Zagospodarowanie 146
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice terenów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_tgornicze Zagospodarowanie 147
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - strefy ochronne infrastruktury technicznej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_strefa_inz Zagospodarowanie 148
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - obszary, których wartość wzrośnie app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_renta Zagospodarowanie 149
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice otuliny praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_ckkrw Zagospodarowanie 150
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 151
Miejsca pamięci narodowej his_miejsca_pamieci_narodowej Inne dane 153
Obiekty zdrowia i medycyny obk_zdrowie Inne dane 154
Obiekty sportu i rekreacji obk_sport Inne dane 155
Obiekty kultury i sztuki obk_kultura Inne dane 156
Obiekty sakralne i plebanie obk_kosciol Inne dane 157
Urzedy i instytucje obk_instytucja Inne dane 158
Obiekty oświaty i nauki obk_szkola Inne dane 159
Obiekty fizjograficzne obk_fizjograficzne Inne dane 160
Gminy prg_gminy Inne dane 161
Dzielnice miasta grn_dzielnice_miasta Inne dane 162
Kamery monitoringu bez_monitoring_kamery Inne dane 163
Ortofotomapa - działki ortofotomapa_dzialki Ortofotomapa 164
Ortofotomapa 2022.III.37-28 ortofotomapa_2022 Ortofotomapa 165
Ortofotomapa 2021.III.03 ortofotomapa_2021 Ortofotomapa 166
Ortofotomapa 2020.IV.5 i 11 ortofotomapa_2020 Ortofotomapa 167
Ortofotomapa 2019.III.30 ortofotomapa_2019 Ortofotomapa 168
Ortofotomapa 2018.IV ortofotomapa_2018 Ortofotomapa 169
Ortofotomapa 2017.III ortofotomapa_2017 Ortofotomapa 170
Ortofotomapa 2016.IV ortofotomapa_2016 Ortofotomapa 171
Ortofotomapa 2015.IV ortofotomapa_2015 Ortofotomapa 172
Ortofotomapa 2014.IV ortofotomapa_2014 Ortofotomapa 173
Ortofotomapa_2013 - centrum ortofotomapa_2013_centrum Ortofotomapa 174
Ortofotomapa 2012.IV ortofotomapa_2012 Ortofotomapa 175
Ortofotomapa 2011.IV ortofotomapa_2011 Ortofotomapa 176
Ortofotomapa 2009.IV ortofotomapa_2009IV Ortofotomapa 177
Ortofotomapa 2006.IX ortofotomapa_2006 Ortofotomapa 178
Ortofotomapa 2003.X ortofotomapa_2003 Ortofotomapa 179
Ortofotomapa 1996/97/98 ortofotomapa_1996_97_98 Ortofotomapa 180