Warunki/zasady korzystania z danych i usług ZIIP

Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:

Źródła danych m.in.:

Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."

Ikony na mapie wykorzystano z projektu mapicons.
Autor: Nicolas Mollet na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licencji (CC BY SA 3.0).

Prezentowana w serwisie dane/mapy mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Gmina Miejska Żory nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.