Zbiór Identyfikator Kategoria
Adresy emuia_adresy Komunikacja 1
Place emuia_place Komunikacja 2
Ulice emuia_ulice Komunikacja 3
Parkingi kom_parking Komunikacja 4
Przystanki kom_przystanki Komunikacja 5
Strfa taxi kom_strefytaxi Komunikacja 6
Kanał Śląski - projekt kom_kanal_slaski_projekt Komunikacja 7
Kategorie dróg kom_kategoriedrog Komunikacja 8
Granice gminy egib_granice_gminy Geodezja 9
Granice obrębów i arkuszy ewidencyjnych egib_obreby_arkusze Geodezja 10
Dane wysokościowe - 2022.III nmt_wysokosci_2022III Geodezja 11
Warstwice - 2022.III nmt_warstwice_2022III Geodezja 12
Siatka krzyży pzgik_siatka_krzyzy Geodezja 13
Budynki egib_budynki Geodezja 14
Osnowa pozioma bdsog_osnowa_pozioma Geodezja 15
Osnowa wysokościowa bdsog_osnowa_wysokosciowa Geodezja 16
Użytki gruntowe egib_uzytki Geodezja 17
Kontury klasyfikacyjne egib_kontury_klasyfikacyjne Geodezja 18
Działki egib_dzialki Geodezja 19
Własności egib_wlasnosci Geodezja 20
Sieć wodociągowa - urządzenia punktowe gesut_siec_wodociagowa_urzadzenia Geodezja 21
Sieć wodociągowa - urządzenia liniowe gesut_siec_wodociagowa_urzadzenia Geodezja 22
Sieć wodociągowa - urządzenia obszarowe gesut_siec_wodociagowa_urzadzenia Geodezja 23
Sieć wodociągowa - przewody gesut_siec_wodociagowa_przewody Geodezja 24
Sieć kanalizacyjna - urządzenia punktowe gesut_siec_kanalizacyjna_urzadzenia Geodezja 25
Sieć kanalizacyjna - urządzenia liniowe gesut_siec_kanalizacyjna_urzadzenia Geodezja 26
Sieć kanalizacyjna - urządzenia obszarowe gesut_siec_kanalizacyjna_urzadzenia Geodezja 27
Sieć kanalizacyjna - przewody gesut_siec_kanalizacyjna_przewody Geodezja 28
Sieć elektroenergetyczna - urządzenia punktowe gesut_siec_elektoenergetyczna_urzadzenia Geodezja 29
Sieć elektroenergetyczna - urządzenia liniowe gesut_siec_elektoenergetyczna_urzadzenia Geodezja 30
Sieć elektroenergetyczna - urządzenia obszarowe gesut_siec_elektoenergetyczna_urzadzenia Geodezja 31
Sieć elektroenergetyczna - przewody gesut_siec_elektoenergetyczna_przewody Geodezja 32
Sieć gazowa - urządzenia punktowe gesut_siec_gazowa_urzadzenia Geodezja 33
Sieć gazowa - urządzenia liniowe gesut_siec_gazowa_urzadzenia Geodezja 34
Sieć gazowa - urządzenia obszarowe gesut_siec_gazowa_urzadzenia Geodezja 35
Sieć gazowa - przewody gesut_siec_gazowa_przewody Geodezja 36
Sieć ciepłownicza - urządzenia punktowe gesut_siec_cieplownicza_urzadzenia Geodezja 37
Sieć ciepłownicza - urządzenia liniowe gesut_siec_cieplownicza_urzadzenia Geodezja 38
Sieć ciepłownicza - urządzenia obszarowe gesut_siec_cieplownicza_urzadzenia Geodezja 39
Sieć ciepłownicza - przewody gesut_siec_cieplownicza_przewody Geodezja 40
Sieć telekomunikacyjna - urządzenia punktowe gesut_siec_telekomunikacyjna_urzadzenia Geodezja 41
Sieć telekomunikacyjna - urządzenia liniowe gesut_siec_telekomunikacyjna_urzadzenia Geodezja 42
Sieć telekomunikacyjna - urządzenia obszarowe gesut_siec_telekomunikacyjna_urzadzenia Geodezja 43
Sieć telekomunikacyjna - przewody gesut_siec_telekomunikacyjna_przewody Geodezja 44
Sieć specjalna - urządzenia punktowe gesut_siec_specjalna_urzadzenia Geodezja 45
Sieć specjalna - urządzenia liniowe gesut_siec_specjalna_urzadzenia Geodezja 46
Sieć specjalna - urządzenia obszarowe gesut_siec_specjalna_urzadzenia Geodezja 47
Sieć specjalna - przewody gesut_siec_specjalna_przewody Geodezja 48
Sieć niezidentyfikowana - urządzenia punktowe gesut_siec_niezidentyfikowana_urzadzenia Geodezja 49
Sieć niezidentyfikowana - urządzenia liniowe gesut_siec_niezidentyfikowana_urzadzenia Geodezja 50
Sieć niezidentyfikowana - urządzenia obszarowe gesut_siec_niezidentyfikowana_urzadzenia Geodezja 51
Sieć niezidentyfikowana - przewody gesut_siec_niezidentyfikowana_przewody Geodezja 52
Sieć - urządzenia towarzyszące punktowe gesut_urzadzenia_towarzyszace Geodezja 53
Sieć - urządzenia towarzyszące liniowe gesut_urzadzenia_towarzyszace Geodezja 54
Sieć - urządzenia towarzyszące obszarowe gesut_urzadzenia_towarzyszace Geodezja 55
BDOT500 - budowle, budynki i obiekty zw. z budynkami (obiekty punktowe) bdot500_budowle_budynki_punkty Geodezja 56
BDOT500 - budowle, budynki i obiekty zw. z budynkami (obiekty liniowe) bdot500_budowle_budynki_linie Geodezja 57
BDOT500 - budowle, budynki i obiekty zw. z budynkami (obiekty obszarowe) bdot500_budowle_budynki_wielokaty Geodezja 58
BDOT500 - komunikacja (obiekty liniowe) bdot500_komunikacja_linie Geodezja 59
BDOT500 - komunikacja (obiekty obszarowe) bdot500_komunikacja_wielokaty Geodezja 60
Geodezja 61
b b Geodezja 62
B B Geodezja 63
Geodezja 64
Geodezja 65
Geodezja 66
domyślny domyślny Geodezja 67
Geodezja 68
BDOT500 - rzeźba terenu (obiekty punktowe) bdot500_rzezba_terenu_punkty Geodezja 69
BDOT500 - rzeźba terenu (obiekty obszarowe) bdot500_rzezba_terenu_wielokaty Geodezja 70
BDOT500 - sport i rekreacja (obiekty liniowe) bdot500_sport_rekreacja_linie Geodezja 71
BDOT500 - sport i rekreacja (obiekty obszarowe) bdot500_sport_rekreacja_wielokaty Geodezja 72
BDOT500 - wody (obiekty punktowe) bdot500_wody_punkty Geodezja 73
BDOT500 - wody (obiekty liniowe) bdot500_wody_linie Geodezja 74
BDOT500 - wody (obiekty obszarowe) bdot500_wody_wielokaty Geodezja 75
BDOT500 - zagospodarowanie terenu (obiekty punktowe) bdot500_zagospodarowanie_terenu_punkty Geodezja 76
BDOT500 - zagospodarowanie terenu (obiekty liniowe) bdot500_zagospodarowanie_terenu_linie Geodezja 77
BDOT500 - zagospodarowanie terenu (obiekty obszarowe) bdot500_zagospodarowanie_terenu_wielokaty Geodezja 78
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ldwn Środowisko 79
Hałas drogowy A1 - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2017A1_przekroczenia_ln Środowisko 80
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LN) srd_halas2022_przekroczenia_ln Środowisko 81
Hałas drogowy - przekroczenia (wskaźnik LDWN) srd_halas2022_przekroczenia_ldwn Środowisko 82
Granice obwodów łowieckich srd_granice_obowdow_lowieckich Środowisko 83
Tereny łowieckie srd_tereny_lowieckie Środowisko 84
Korytarz ekologiczny gdos_korytarz_ekologiczny Środowisko 85
Obszar szczególnego zagrożenia powodziowego srd_obszar_zagrozenia_powodziowego Środowisko 86
Obszary górnicze pig_obszary_gornicze Środowisko 87
Tereny górnicze pig_tereny_gornicze Środowisko 88
Granice złóż pgi_granice_zloz Środowisko 89
Obszar aglomeracji srd_aglomeracja_obszar Środowisko 90
Obszar zdegradowany i obszaru rewitalizacji grn_obszar_zdegradowany_rewitalizacji Środowisko 91
Użytek ekologiczny Kencerz srd_uzytek_ekokencerz Środowisko 92
Strefy ochronne ujęcia wód podziemnych srd_strefy_ochronne_ujecia_wod_podziemnych Środowisko 93
Wody powierzchniowe srd_wodypowierzchniowe Środowisko 94
Rzeki srd_rzeki Środowisko 95
Pomniki przyrody srd_pomniki_przyrody Środowisko 96
Drzewa - nasadzenia srd_drzewa Środowisko 97
Drzewa - obiekty topograficzne bdot500_zagospodarowanie_terenu_punkty Środowisko 98
Zieleń miejska srd_zielenmiejska Środowisko 99
Lasy srd_lasy Środowisko 100
Parki Krajobrazowe gdos_park_krajobrazowy Środowisko 101
Gminna Ewidencja Zabytków - obiekty mkz_gminna_ewidencja_zabytkow Zagospodarowanie 102
Gminna Ewidencja Zabytków - stanowiska archeologiczne mkz_gminna_ewidencja_zabytkow_arch Zagospodarowanie 103
Zagospodarowanie 104
a a Zagospodarowanie 105
R R Zagospodarowanie 106
Zagospodarowanie 107
Zagospodarowanie 108
Zagospodarowanie 109
domyślny domyślny Zagospodarowanie 110
Zasięg obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy app.AktPlanowaniaPrzestrzennego.SUIKZP Zagospodarowanie 111
Dokument formalny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy app.DokumentFormalny.SUIKZP Zagospodarowanie 112
Rysunek obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy app.RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego.SUIKZP Zagospodarowanie 113
SUiKZP 2014.04.29 nr 486/XLVI/14 - granica obszaru objętego studium obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.SUIKZP.2014.04.29_486_XLVI_14_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 114
Rysunek obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - kierunki zagospodarowania przestrzennego app.RysunekAktuPlanowania.SUIKZP.2014.04.29_486_XLVI_14_RYS Zagospodarowanie 115
Zasięgi obowiązujących miejscowych planów app.AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP Zagospodarowanie 116
Dokumenty formalne obowiązujących miejscowych planów app.DokumentFormalny.MPZP Zagospodarowanie 117
Część graficzna obowiązujących miejscowych planów app.RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP Zagospodarowanie 118
Granice obszarów objetego planami - obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP_granice_planow_obowiazujacych Zagospodarowanie 119
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 623/XLIX/22 z 24.11.2022r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22 Zagospodarowanie 120
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 120
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 - nieprzekraczalne linie zabudowy app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22_nieprzekraczalne_linie_zabudowy Zagospodarowanie 121
MPZP 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2022.11.24_623_XLIX_22_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 122
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 449/XXXII/21 z 29.07.2021r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21 Zagospodarowanie 124
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 124
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - pomniki przyrody app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 125
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe malej architektury app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obiekty_zabytkowe_malej_architektury Zagospodarowanie 126
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - ujęcia wód app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_ujecia_wod Zagospodarowanie 127
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszaru zabudowy śródmiejskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_obszaru_zabudowy_srodmiejskiej Zagospodarowanie 128
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - nieprzekraczalne linie zabudowy app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_nieprzekraczalne_linie_zabudowy Zagospodarowanie 129
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - linia elektroenergetyczna najwyższych napięć (220kV) app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_linia_elektroenergetyczna_najwyzszych_napiec_220kv Zagospodarowanie 130
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - aleje wskazane do ochrony app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_aleje_wskazane_do_ochrony Zagospodarowanie 131
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi wynosi 0,2% app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_obszarow_na_ktorych_prawdopodobienstwo_powodzi_wynosi_0.2 Zagospodarowanie 132
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica obszaru produkcji energii odnawialnej powyżej 100kW wraz ze strefą ochronną app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_obszaru_produkcji_energii_odnawialnej_powyzej_100kw_wraz_ze_strefa_ochronna Zagospodarowanie 133
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granica terenów zamkniętych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granica_terenow_zamknietych Zagospodarowanie 134
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice korytarzy ekologicznych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_korytarzy_ekologicznych Zagospodarowanie 135
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice obszarów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_obszarow_gorniczych Zagospodarowanie 136
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice otuliny parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_otuliny_parku_krajobrazowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 137
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice parku krajobraowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_parku_krajobraowego_cysterskie_kompozycje_krajobrazowe_rud_wielkich Zagospodarowanie 138
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice terenów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_terenow_gorniczych Zagospodarowanie 139
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_terenow_rozmieszczenia_obiektow_handlowych_o_powierzchni_sprzedazy_powyzej_2000m2 Zagospodarowanie 140
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice udokumentowanych złóż app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_udokumentowanych_zloz Zagospodarowanie 141
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice użytku ekologicznego app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_uzytku_ekologicznego Zagospodarowanie 142
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Pszczyna app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_pszczyna Zagospodarowanie 143
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - granice zbiorników wód podziemnych Zbiornik Rybnik app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_granice_zbiornikow_wod_podziemnych_zbiornik_rybnik Zagospodarowanie 144
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obiekty wpisane do rejestru zabytków app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obiekty_wpisane_do_rejestru_zabytkow Zagospodarowanie 145
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obiekty zabytkowe - kubatura app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obiekty_zabytkowe_kubatura Zagospodarowanie 146
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszar oddziaływania lotniska app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszar_oddzialywania_lotniska Zagospodarowanie 147
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszar położony w odległości 40 m od osi linii elektroenergetycznej 220 kV app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszar_polozony_w_odleglosci_40m_od_osi_linii_elektroenergetycznej_220kV Zagospodarowanie 148
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q1% app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q1 Zagospodarowanie 149
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - obszary szczególnego zagrożenia powodzią - Q10% app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_obszary_szczegolnego_zagrozenia_powodzia_Q10 Zagospodarowanie 150
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - strefa A ochrony konserwatorskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_strefa_a_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 151
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - strefa B ochrony konserwatorskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_strefa_b_ochrony_konserwatorskiej Zagospodarowanie 152
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - strefa ochrony sanitarnej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_strefa_ochrony_sanitarnej Zagospodarowanie 153
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - symbole określające udokumentowane stanowiska archeologiczne app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_symbole_okreslajace_udokumentowane_stanowiska_archeologiczne Zagospodarowanie 154
MPZP 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2021.07.29_449_XXXII_21_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 155
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 246/XIX/16 z 02.06.2016r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16 Zagospodarowanie 157
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 157
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - nieprzekraczalne linie zabudowy app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_linie_zabudowy Zagospodarowanie 158
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - aleje wskazane do ochrony app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_aleje Zagospodarowanie 159
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - ujęcia wód podziemnych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_ujecia_wod Zagospodarowanie 160
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - obiekty zabytkowe małej architektury app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_zabytki Zagospodarowanie 161
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - strefa ochrony konserwatorskiej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_strefa_konserwatorska Zagospodarowanie 162
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - pomniki przyrody app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_pomniki_przyrody Zagospodarowanie 163
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_park_ckkrw Zagospodarowanie 164
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice otuliny praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_park_ckkrw_otulina Zagospodarowanie 165
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice obszarów i terenów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_obszar_teren_gorniczy Zagospodarowanie 166
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice terenów zamkniętych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_tereny_zamkniete Zagospodarowanie 167
MPZP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - granice udokumentowanych złóż app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_zloza Zagospodarowanie 168
MZPP 2016.06.02 nr 246/XIX/16 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2016.06.02_246_XIX_16_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 169
Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr 123/X/11 z 14.07.2011r. app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11 Zagospodarowanie 171
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granica obszaru objetego planem obowiązująca app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_granica_opracowania_obowiazujaca Zagospodarowanie 171
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice udokumentowanych złóż app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_zloza Zagospodarowanie 172
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice zbiorników wód podziemnych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_zbiornik6 Zagospodarowanie 173
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice terenów górniczych app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_tgornicze Zagospodarowanie 174
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - strefy ochronne infrastruktury technicznej app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_strefa_inz Zagospodarowanie 175
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - obszary, których wartość wzrośnie app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_renta Zagospodarowanie 176
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - granice otuliny praku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_ckkrw Zagospodarowanie 177
MPZP 2011.07.14 nr 123/X/11 - kategorie przeznaczenia terenów app.RysunekAktuPlanowania.MPZP.2011.07.14_123_X_11_kategorie_przeznaczenia_terenow Zagospodarowanie 178
Miejsca pamięci narodowej his_miejsca_pamieci_narodowej Inne dane 180
Obiekty zdrowia i medycyny obk_zdrowie Inne dane 181
Obiekty sportu i rekreacji obk_sport Inne dane 182
Obiekty kultury i sztuki obk_kultura Inne dane 183
Obiekty sakralne i plebanie obk_kosciol Inne dane 184
Kamery monitoringu bez_monitoring_kamery Inne dane 185
Urzedy i instytucje obk_instytucja Inne dane 186
Obiekty oświaty i nauki obk_szkola Inne dane 187
Obiekty fizjograficzne obk_fizjograficzne Inne dane 188
Dzielnice miasta grn_dzielnice_miasta Inne dane 189
Ortofotomapa 2023.III.17 ortofotomapa_2023 Ortofotomapa 190
Ortofotomapa 2022.III.27-28 ortofotomapa_2022 Ortofotomapa 191
Ortofotomapa 2021.III.03 ortofotomapa_2021 Ortofotomapa 192
Ortofotomapa 2021 - ORSIP ortofotomapa_2021_orsip Ortofotomapa 193
Ortofotomapa 2020.IV.5 i 11 ortofotomapa_2020 Ortofotomapa 194
Ortofotomapa 2019.III.30 ortofotomapa_2019 Ortofotomapa 195
Ortofotomapa 2018.IV ortofotomapa_2018 Ortofotomapa 196
Ortofotomapa 2017.III ortofotomapa_2017 Ortofotomapa 197
Ortofotomapa 2016.IV ortofotomapa_2016 Ortofotomapa 198
Ortofotomapa 2015.IV ortofotomapa_2015 Ortofotomapa 199
Ortofotomapa 2014.IV ortofotomapa_2014 Ortofotomapa 200
Ortofotomapa_2013 - centrum ortofotomapa_2013_centrum Ortofotomapa 201
Ortofotomapa 2012.IV ortofotomapa_2012 Ortofotomapa 202
Ortofotomapa 2011.IV ortofotomapa_2011 Ortofotomapa 203
Ortofotomapa 2009.IV ortofotomapa_2009IV Ortofotomapa 204
Ortofotomapa 2006.IX ortofotomapa_2006 Ortofotomapa 205
Ortofotomapa 2003.X ortofotomapa_2003 Ortofotomapa 206
Ortofotomapa 1996/97/98 ortofotomapa_1996_97_98 Ortofotomapa 207