Ortofotomapy od roku 1996

 • 20 maj 2024r.
 • ziip
Ortofotomapa

Archiwalne ortofotomapy w aplikacji mapowej SIT dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem usługi przeglądania danych WMS. Oprócz opracowań, których zamawiającym była gmina dostępne będą również ortofotomapy zlecone przez inne organy.
Dostępne ortofotomap: 1996/97/98, 2003.X, 2006.IX, 2009.IV, 2011.IV.21, 2012.IV.27, 2014.IV.05, 2015.IV.22/23, 2015.V.18, 2016.IV.02, 2017.III.28, 2018.IV.18, 2018.V.03, 2019.III.30, 2019.IV.19, 2020.IV.05 i 11, 2021.III.03, 2021.V.12, 2022.III.22, 2022.III.27/28, 2023.III.17, 2023.VII.07

Jak wyświetlić opracowania archiwalne?: >> instrukcja

Zmiana adresów dla usług sieciowych przegladania (WMS) i pobierania (WFS) zbiorów przestrzennych

 • 10 kwiecień 2024r.
 • ziip
Usługi OGC

Informujemy, że od 1 kwietnia 2024 zmieniono adresy usługi przeglądania danych (WMS) oraz pobierania danych (WFS) dla wszytkich zbiorów.
Więcej informacji:
>> adresy usług WMS
>> adresy usług WFS

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • 22 stycznia 2024r.
 • ziip
SUiKZP Żory

Wyłożenie do publicznego wglądu odbędzie się od 22 stycznia 2024 r. do 13 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, parter sala nr 3 w godz. 9:00 do 14:30 w dniach pracy urzędu. Więcej informacji na stronie BIP >> obwieszczenie


Zmiany w zbiorach geodezyjnych?.

 • 27 listopad 2023r.
 • ziip
Własności

Z uwagi na koniecznosć dostosowania baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego do aktualnych przepisów dotychczasowe dostępne dane z grupy "geodezja" m.in. zbiór sieci uzbrojenia terenu, budynki, własności uległy zmianie.

Funkcjonalność aplikacji mapowej geoportalu nie jest dla Ciebie wystarczająca?.

 • 13 październik 2023r.
 • ziip
usługi OGC

Specjalnie dla progamu QGIS udostępniono aktualny projekt z danymi ZIIP. QGIS jest przyjaznym dla użytkownika, darmowym, otwartoźródłowym Systemem Informacji Geograficznej (GIS). Obsługuje wiele funkcji i formatów: wektorowych, rastrowych i bazodanowych.

Zniszczono, przesunięto znak graniczny, co powinienem zrobić?

 • 19 czerwca 2023r.
 • ziip
Znak graniczny

Zgodnie z Art. 277 kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z powyższym, na podstawie Art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego należy w przedmiotowej sprawie zawiadomić prokuraturę lub Policję.

Urząd Miasta Żory nie zajmuje się ochroną znaków granicznych.

Nowa mapa lotnicza miasta 2023

 • 30 maja 2023r.
 • ziip
Mapa lotnicza

Najnowsza ortofotomapa, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje całość obszaru miasta i powstała w oparciu o dokładne zdjęcia lotnicze o terenowej wielkości piksela 5 cm. Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia, przeprowadzono 17 marca przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych, co wiąże się z jeszcze lepszą jakością obrazu.

Prawdziwa ortofotomapa jest dostępna na stronie mapy.geoportal.zory.pl oraz za pośrednictwem usługi sieciowej WMS i WCS (więcej o usługach)

Nowa nazwa ulicy w mieście - Jeziorna

 • 21 kwietnia 2023r.
 • ziip
blog

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy Rada Miasta Żory 30 marca 2023 r. uchwaliła nową nazwę ulicy

Uchwała krajobrazowa miasta Żory - konsultacje

 • 09 września 2022r.
 • ziip
uchwała krajobrazowa

Prezydent Miasta Żory przeprowadza konsultacje aktu prawa miejscowego w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowyh oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w Mieście Żory

Nowa baza danych obiektów topografcznych

 • 22 sierpień 2022r.
 • ziip
BDOT10K

Do Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego została przyjęta dokumentacja, dotycząca aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych dla Żor. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych. Wizualizacja danych jest możliwa np. w oprogramowaniu QGIS z zainstalowaną wtyczką BDOT10k_GML_SHP.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory - wyłożenie projektu do publicznego wglądu.

 • 05 lipiec 2022r.
 • ziip
usługi OGC

Prezydent Miasta Żory zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory dla terenu oznaczonego symbolem A7 UC1", położonego pomiędzy ul. Handlową, ul. Osińską i Al. Zjednoczonej Europy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strategiczna mapa hałasu dla głównych dróg miasta

 • 1 lipca 2022r.
 • ziip
Mapa hałasu

Zanieczyszczenie środowiska hałasem staje się coraz większym problemem. By móc reagować, miasto zleciło opracowanie map akustyczych miasta. Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska mapę akustyczną realizuje się dla dróg po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie. Obecne opracownie dostępne jest na stronach BIP miasta Żory (https://bip.zory.pl/?c=15265) oraz infrastruktury ZIIP w tym geoprtalu żorskiego i za pośrednictwem usług sieciowych WMS i WFS

Nowe nazwy ulic w mieście

 • 27 kwietnia 2022r.
 • ziip
blog

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy Rada Miasta Żory 31 marca 2022 r. uchwaliła nowe nazwy ulic: Porannej Rosy, Błękitnego Nieba, Śpiewu Ptaków, Babiego Lata, Zapachu Lasu, Litewska, Ireny Szewińskiej, Marii Skłodowskiej-Curie. Ponadto uchylono § 1 pkt 1 uchwały nr 499/XXXVII/21, tym samy nazwa ulicy Dębowy Zakątek przestaje obowiązywać.

Wszystkie dane o nieruchomości w jednym miejscu - pobierz dane i mapy

 • 15 marca 2022r.
 • ziip

Raport o nieruchomości kolejny raz wzbogacono o nowe funkcjonalnośći. Tym razem w odniesieniu do wybranej działki wprowadzono możliwość pobrania gotowych map podzielonych na kategorie tj. "mapa ewidencyjna" (działki, budynki, ...), "mapa zasadnicza" (działki, budynki, uzbrojenie, ...), własności, plan zagospodarowania, ortofotomapa oraz możliwość pobrania danych wektorowo-opisowych z podziałem na dane geodezyjne (działki, budynki, ...) i plan zagospodarowania.

wyszukiwarka nieruchomości

Kolejny etap uwalniania danych ZIIP

 • 04 stycznia 2022r.
 • ziip
usługi OGC

Dane dotyczące działek i budynków wraz z ich geometrycznym odwzorowaniem zostały udostępnione bez żadnych opłat. Obecnie, aby pobrać uwolnione dane należy przejść do podstrony metadane - zbiory ZIIP, a następnie odnaleźć interesujące zbiór i przez kliknięcie w dodatkowe informacje pobrać dane w postaci pliku wektorowo-opisowego GML. Dla zaawansowanych użytkowników danych przestrzennych działki i budynki w postaci danych wektorowo-opisowych można pobrać korzystając z usługi sieciowej pobierania WFS

Ewidencja dokumentów planistycznych

 • 21 grudnia 2021r.
 • ziip
mpzp Żory

W geoportalu udostępniono ewidencję obowiązujących dokumentów planistycznych z możliwością uzyskania dodakowych informacji o dokumencie oraz pobrania danych

ewidencja

Korzystaj z danych bezpłatnie - informacja o zbiorach

 • 05 listopad 2021r.
 • ziip

W geoportalu udostępniono nową usługę pobierania zbiorów ZIIP w formacie GML bez konieczności korzystania z usługi sieciowej WFS. Oprócz tego można uzyskać informację o udostępnianych zbiorach i ich pochodzeniu.

metadane - dane o danych

Wszystkie dane o nieruchomości w jednym miejscu - nowość spadki terenu

 • 11 październik 2021r.
 • ziip

Raport o nieruchomości kolejny raz wzbogacono o nową analizę. Tym razem nowość dotyczy informacji o stopniu nachleniu terenu w odniesieniu do wybranej działki.

wyszukiwarka nieruchomości

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żory

 • 6 września 2021r.
 • ziip
mpzp Żory

Rada Miasta Żory 29 lipca 2021r. uchwałą nr 449/XXXII/21 dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 244/XIX/16 2 czerwca 2016r. W związku z powyższym zasoby Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zostały zaaktualizowane o nowy plan.
Obowiązująca nowa wersja planu jest dostępna:
w aplikacji mapowej geoportalu mapy.geoportal.zory.pl
za pośrednictwem usługi przeglądania WMS pod adresem http://wms.geoportal.zory.pl/suikzp-mpzp
za pośrednictwem usługi pobierania WFS http://wfs.geoportal.zory.pl/suikzp-mpzp
jako załącznik uchwały http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/5319/

Nowa usłua pobierania zbiorów (WCS)

 • 09 lipiec 2021r.
 • ziip
usługa WCS

W geoportalu udostępniono nową usługę pobierania zbiorów ZIIP. Zgodnie z oczekiwaniami korzystających z usług sieciowych udostępniono usługę pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich części zapisanych w modelu rastrowym jak np. ortofotomapa

usługa WCS

Nowa mapa lotnicza miasta 2021

 • 26 maja 2021r.
 • ziip
blog

Najnowsza ortofotomapa, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje całość obszaru miasta i powstała w oparciu o dokładne zdjęcia lotnicze o terenowej wielkości piksela 5 cm. Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia, przeprowadzono 3 marca przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych, co wiąże się z jeszcze lepszą jakością obrazu.

Ortofotomapa jest dostępna na stronie geoportal.zory.pl, gdzie wraz z opracowaniami z lat wcześniejszych można zestawiać i porównywać zobrazowania m.in. dzięki narzędziu „Suwak czasu”.

Nowe adresy usług przeglądania (WMS) i pobierania danych (WFS)

 • 12 kwietnia 2021r.
 • ziip
usługi OGC

W geoportalu udostępniono nowe adresy usług przeglądania i pobierania zbiorów ZIIP. Zgodnie z oczekiwaniami korzystających z usług sieciowych adresy serwerów podzielono na kategorie tj. geodezja, komunikacja, środowisko, mpzp, ortofotomapy. Usługi ZIIP sukceswnie będą uzupełniane o kolejne dane

usługi OGC

Wyszukiwarka wg przydatności inwestycyjnej

 • 01 luty 2021r.
 • ziip
wyszukiwarka

Kompleksowa wyszukiwarka nieruchomości pozwala odnależć odpowiednią nieruchomość spełniającą własne preferencje i wymagania

wyszukiwarka

Miasto w wielu wymiarach

 • 02 grudnia 2020r.
 • ziip
portal 3D Żory

Urząd Miasta udostępnił nowy portal z najnowszymi mapami miasta. Jest to kolejny, obok dotychczasowych znanych serwisów geoportal.zory.pl i mapy.geoportal.zory.pl, portal prezentujący informację przestrzenną zgodnie z filozofią: im więcej danych zostaje udostępnionych mieszkańcom, tym większe korzyści ma z tego miasto. Nowe rozwiązanie publikuje aktualny zestaw danych Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (ZIIP) w nowej przystępnej aplikacji integrującej kilka typów danych w jednym miejscu tj. ortofotomapy z kolejnych lat, zdjęcia ukośne i model 3D miasta.

zobacz portal